LS Klaipėdos miesto skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Klaipėdos m. skyriaus 2024 m. kovo 22 d.
visuotiniame narių susirinkime

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO KLAIPĖDOS M. SKYRIAUS

NUOSTATAI 

 1. Bendroji dalis. 

1.1. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyrius (toliau – Skyrius) yra teritorinis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (toliau – Partijos) padalinys, turintis savo organizacinę struktūrą.

1.2. Skyrius veikia vadovaudamasis Partijos programa, Partijos įstatais ir Partijos įstatams neprieštaraujančiais Partijos valdyboje (toliau – Valdyba) įregistruotais Skyriaus nuostatais, Partijos suvažiavimo, Partijos tarybos (toliau – Taryba) bei Valdybos sprendimais.

1.3.   Skyrius gali būti steigiamas, kai Valdyba jį įtraukia į steigtinų skyrių sąrašą. Skyrius steigiamas steigiamajame Skyriaus susirinkime, kuriame, dalyvaujant ne mažiau kaip penkiems Partijos nariams, patvirtinami Skyriaus nuostatai ir sudaromos juose numatytos Skyriaus institucijos. Skyrių registruoja Valdyba. Įregistravus Skyrių, jo steigiamajame susirinkime dalyvavę Partijos nariai (Skyriaus steigėjai) tampa Skyriaus nariais.

1.4.   Skyriaus veiklos Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje koordinavimą užtikrina Tarybos nustatyta tvarka sudaryta regiono koordinacinė taryba.

1.5.   Įsteigto Skyriaus pirmininkas pateikia Valdybai Skyriaus nuostatus, narių sąrašą ir duomenis apie sudarytų Skyriaus institucijų narius.

 1. Skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Skyriaus tikslai:

2.1.1.   skleisti ir įgyvendinti šiuolaikinio liberalizmo ir pilietinės visuomenės idėjas, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, aktyviai dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę, tenkinti Partijos narių politinius interesus;

2.1.2.   organizuoti ir vienyti Skyriaus narius bendrai veiklai siekiant Partijos tikslų, įgyvendinant Partijos uždavinius ir programas;

2.1.3.   dalyvauti įgyvendinant savivaldos teisę, organizuoti ir vykdyti rinkimų (referendumo) kampanijas;

2.1.4.   plėtoti Partijos ir Skyriaus ryšius su visuomene;

2.1.5.   palaikyti nuolatinius ryšius su Skyriaus teritorijoje Partijos iškeltais Seimo nariais bei savivaldybės tarybos nariais, teikti pagalbą jų veiklai.

2.2. Siekdamas šių tikslų, Skyrius:

2.2.1.   politinėmis priemonėmis gina savo narių ir atstovaujamųjų interesus;

2.2.2.   rengia mitingus, demonstracijas ir kitus susirinkimus įstatymų nustatyta tvarka ir juose dalyvauja;

2.2.3.   savo kompetencijos ribose dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą, referendumuose;

2.2.4.   konsultuojasi su kitų Lietuvos politinių partijų vietiniais skyriais ir Partijos įstatų nustatyta tvarka sudaro koalicijas;

2.2.5.   organizuoja renginius, konkursus, turnyrus, vasaros stovyklas;

2.2.6. Vykdo kitas veiklas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams, Partijos įstatams, šiems nuostatams ir kitiems teisės aktams.

3.  Skyriaus ir jos narių veikla grindžiama savanoriškumo, demokratiškumo, atvirumo ir solidarumo principais

 1. Skyriaus nariai. Įstojimo į Partiją ir išstojimo, pašalinimo iš jos sąlygos ir tvarka

3.1. Partijos nariu, priklausančiu Skyriui (toliau – Skyriaus narys) gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, kuris yra sulaukęs 18 metų ir nėra kitų valstybių partijų ar politinių organizacijų narys, išskyrus jo narystę Europos politinėse partijose, kurių steigimą ir veiklą reglamentuoja 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (toliau – Reglamentas Nr. 1141/2014), taip pat Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kaip šią sąvoką apibrėžia Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymas, kuris yra sulaukęs 18 metų ir nėra kitų valstybių partijų ar politinių organizacijų narys, išskyrus jo narystę Europos politinėse partijose, kurių steigimą ir veiklą reglamentuoja Reglamentas Nr. 1141/2014, nepriklausantis jokiai kitai Lietuvos Respublikoje įregistruotai politinei partijai, vykdantis raštu duotą įsipareigojimą laikytis Partijos programos ir Partijos įstatų bei savo veiklą grindžiantis teisės ir moralės normomis. Skyriaus nariai yra tie Partijos nariai, kurie įstoja į Partiją Skyriuje ar pereina iš vieno Skyriaus į kitą Skyrių Partijos įstatų bei Valdybos nustatyta tvarka.

3.2.      Asmuo, norintis tapti Skyriaus nariu, Skyriui pateikia Valdybos nustatytos formos raštišką prašymą, kuriame įsipareigoja laikytis Partijos programos, įstatų, šių nuostatų bei savo veiklą grįsti teisės ir moralės normomis, bei dviejų Partijos narių rekomendacijas. Teikdamas prašymą asmuo sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Valdybos patvirtintomis Darbo su asmens duomenimis taisyklėmis.“

3.3. Prašymus tapti Skyriaus nariu svarsto ir sprendimus dėl jų priima Skyriaus visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) arba Skyriaus taryba artimiausiame atitinkamos institucijos posėdyje, išskyrus atvejus, kai motyvuotu sprendimu tokio sprendimo priėmimas atidedamas iki kito posėdžio, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų. Priėmęs teigiamą sprendimą, Skyrius per tris dienas privalo informuoti Partijos sekretoriatą (toliau – Sekretoriatas).

3.4. Sprendimas, kuriuo patenkinamas asmens prašymas tapti Partijos nariu, įsigalioja po 14 dienų nuo jo priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai jis Partijos įstatų nustatyta tvarka apskundžiamas Partijos etikos ir skaidrumo komisijai (toliau – Etikos ir skaidrumo komisija). Narys registruojamas Skyriuje. Nario anketa saugoma Skyriuje, jos kopija – Sekretoriate. Nario mokestis mokamas Tarybos nustatyta tvarka.  

3.5 Asmuo tapęs Partijos nariu, nario mokestį sumoka už einamus metus per 30d.

3.6. Skyriaus narys išstoja iš Partijos, raštu informavęs Skyrių arba Valdybą. Taip pat Skyriaus narys gali išstoti iš Partijos elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą pateikęs prašymą.

3.7. Partijos įstatus pažeidęs Skyriaus narys gali būti pašalintas iš Partijos motyvuotu Valdybos sprendimu.

3.8. Iš Partijos pašalintas asmuo į Partiją stoti gali po vienerių metų nuo pašalinimo dienos.

3.9. Skyriaus narys sustabdo savo narystę Partijoje apie sustabdymo priežastis raštu informavęs Skyrių arba Valdybą. Tokio asmens narystė Partijoje atkuriama jo raštišku pareiškimu  skyriui arba Valdybai.

3.9. Skyriaus narys, nustatyta tvarka nesumokėjęs Partijos nario mokesčio, netenka balsavimo teisės bei praranda teisę rinkti ir būti renkamas į Partijos organus ir Skyriaus institucijas. Šias teises narys atgauna nustatyta tvarka sumokėjęs nario mokestį už paskutinius praleistus metus.

3.10. Skyriaus nario narystę gali sustabdyti Skyriaus aryba arba Valdyba. Sprendime dėl asmens narystės Partijoje sustabdymo nurodomi sustabdymo motyvai ir aplinkybės, kurioms iki nustatyto termino pasikeitus, asmens narystė Partijoje galės būti atkurta. Šioms aplinkybėms iki nustatyto termino nepasikeitus, sprendimą dėl asmens narystės Partijoje priėmusi Skyriaus institucija turi priimti sprendimą dėl narystės Partijoje sustabdymo pratęsimo arba kreiptis į Valdybą dėl asmens pašalinimo iš Partijos. Narystė Partijoje atkuriama institucijos, priėmusios sprendimą dėl narystės sustabdymo, sprendimu.

3.11. Skyrius negali sustabdyti narystės asmenims, Suvažiavime išrinktiems partijos organų nariais, kurių narystė Partijoje gali būti sustabdoma arba jie gali būti pašalinami iš Partijos tik motyvuotu Valdybos sprendimu, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip 3/5 visų Valdybos narių.

3.12. Asmuo, kuris yra sustabdęs savo narystę Partijoje arba kurio narystė Partijoje yra sustabdyta, netenka užimamų pareigų Partijos organuose bei Skyriaus institucijose, negali rinkti ir būti į juos renkamas, vykdyti jų pavedimų bei negali turėti kitų Partijos nario teisių ir pareigų. Jam išlieka teisė kreiptis dėl narystės Partijoje atkūrimo, išstojimo iš Partijos bei ginčyti sprendimus dėl narystės Partijoje sustabdymo.

3.13. Valdybos ar Skyriaus institucijos sprendimas dėl narystės Partijoje per 14 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas Etikos ir skaidrumos komisijai. Sprendimo dėl narystės Partijoje apskundimas neturi įtakos jo galiojimui.

3.14. Skyriaus narys iš vieno skyriaus į kitą pereina Valdybos nustatyta tvarka.

3.15. Apie narystės netekimą jos netekusį asmenį jo nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja Sekretoriatas.

3.16. Asmuo, kuris nėra Partijos narys, gali būti pripažįstamas Partijos draugu. Partijos draugo statusą bei jo įgijimo tvarką nustato Taryba. Duomenis apie Partijos draugus tvarko Skyriaus sekretorius.

3.17. Partijos draugai ir kiti asmenys, kurie nėra kitų valstybių partijų ar politinių organizacijų nariai, išskyrus jų narystę Europos politinėse partijose, kurių steigimą ir veiklą reglamentuoja Reglamentas Nr. 1141/2014, nepriklausantys jokiai kitai Lietuvos Respublikoje įregistruotai politinei partijai, raštu įsipareigoję laikytis Partijos programos, rinkimų programos bei laikytis šių nuostatų 4.4.5 papunkčio reikalavimų, gali būti keliami Partijos kandidatais savivaldybių tarybų, Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose. Šių asmenų sutikimas kandidatuoti kartu reiškia ir įsipareigojimą laikytis Partijos programos, rinkimų programos bei laikytis šių nuostatų 4.4.5

3.18. Skyrius vykdo Skyriaus narių apskaitą, tvarko Skyriaus narių duomenis ir teikia juos Sekretoriatui.

 1. Skyriaus narių teisės ir pareigos

4.1.        Skyriaus narys Partijos įstatų nustatyta tvarka turi teisę:

4.1.1.   rinkti ir būti išrinktas į Partijos organus ir Skyriaus institucijas, išskyrus Partijos įstatuose ir šių nuostatų 3.9, 4.2 ir 4.3 papunkčiuose nustatytais atvejais;

4.1.2.   reikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus visais Partijos ir Skyriaus veiklos klausimais;

4.1.3.   gauti atsakymą raštu ar elektroniniu būdu į savo raštišką pasiūlymą ar kreipimąsi;

4.1.4.   dalyvauti visų Partijos organų ir Skyriaus institucijų posėdžiuose ir susirinkimuose;

4.1.5.   siūlyti Partijos kandidatus ir būti iškeltas Partijos kandidatu į valstybės, Europos Sąjungos ir Klaipėdos miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijas;

4.1.6.   gauti Partijos paramą keliant savo kandidatūrą Respublikos Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų, kitų renkamų savivaldybės institucijų narius rinkimuose bei rinkimuose į Europos Parlamentą;

4.1.7.   gauti informaciją apie Partijos ir Skyriaus veiklą;

4.1.8.   inicijuoti Partijos frakcijų ir Partijos narių grupių steigimą;

4.1.9.   sustabdyti ir atkurti narystę Partijoje;

4.1.10. išstoti iš Partijos;

4.1.11. atstovauti įgaliojimus suteikusiam Partijos organui arba Skyriaus institucijai;

4.1.12. teikti Partijai savanoriškas aukas;

4.1.13. reikalauti, kad būtų laikomasi šių nuostatų.  

4.2. Į Partiją priimtas asmuo 3 mėnesius nuo jo priėmimo dienos neturi teisės rinkti ir būti išrinktas į Partijos organus ir Skyriaus institucijas. Šis apribojimas netaikomas Skyriaus steigėjams.

4.3. Iš vieno skyriaus į kitą perėjęs Partijos narys 3 mėnesius nuo jo perėjimo dienos neturi teisės rinkti ir būti išrinktas į Skyriaus institucijas.

4.4. Skyriaus nario pareigos:

4.4.1. laikytis Partijos įstatų bei šių nuostatų reikalavimų, vykdyti Partijos programą bei jos organų ir Skyriaus institucijų sprendimus;

4.4.2. dalyvauti Partijos, Skyriaus bei Partijos grupių, kurių narys jis yra, veikloje;

4.4.3. būti tolerantiškam kitiems Partijos nariams, gerbti jų nuomonę ir teises;

4.4.4. nedaryti žalos Partijai ją viešai šiurkščiai menkinant ar savo elgesiu diskredituojant;

4.4.5. Partijos narys, Partijos iškeltas ir išrinktas į savivaldybės tarybą, privalo laikytis atitinkamo Skyriaus sprendimų dėl dalyvavimo frakcijų bei koalicijų veikloje. Partijos narys, partijos iškeltas ir išrinktas į Seimą ar Europos Parlamentą privalo laikytis Valdybos ir Tarybos sprendimų dėl dalyvavimo frakcijų bei koalicijų veikloje;

4.4.6. nustatyta tvarka mokėti Partijos nario mokestį. Skyriaus nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama skyriaus tarybos posėdyje.

4.5. Skyriaus narys, negavęs įgalioto Partijos organo sutikimo, negali būti kitų politinių partijų ar visuomeninių rinkimų komitetų keliamas kandidatu rinkimuose ar jų deleguojamas į valdžios ir valdymo institucijas. Tokių sutikimų suteikimo tvarką nustato Valdyba.

4.6. Skyriaus nariai, kurie yra keliami Partijos kandidatais rinkimuose arba deleguojami į darbą valdžios ir valdymo institucijose, jį keliančios arba deleguojančios institucijos reikalavimu privalo būti deklaravę savo turtą, pajamas ir interesus Valdybos nustatyta tvarka.

 1. Skyriaus struktūra

5.1. Skyriuje sudaromos šios institucijos:

5.1.1. Susirinkimas;

5.1.2. Skyriaus pirmininkas;

5.1.3. Skyriaus sekretorius;

5.1.4. Skyriaus kontrolės komisija;

5.1.5. Skyriaus etikos komisija;

5.1.6. Skyriaus taryba;

5.1.7. Skyriaus pirmininko pavaduotojas pavaduotojai.

5.4. Jei kuris nors Skyriaus narys pasitraukia iš Skyriuje renkamos ar sudaromos Skyriaus institucijos, šios institucijos sudėtis papildoma pirmuoju iš eilės į jos sudėtį nepatekusiu ir jos veikloje sutikusiu dalyvauti pretendentu. Esant vienodoms kelių asmenų teisėms užimti atsilaisvinusią vietą, pirmenybė suteikiama vyresniam pagal amžių asmeniui.

 1. Susirinkimas

6.1. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimas taip pat turi būti šaukiamas ne mažiau kaip vieno ketvirtadalio Skyriaus narių, pateikusių jo darbotvarkę ir pagal ją numatytų priimti sprendimų projektus, reikalavimu. Susirinkimą šaukia Skyriaus pirmininkas arba Skyriaus taryba. Apie jo laiką, vietą bei dienotvarkę informuojami visi Skyriaus nariai ne vėliau kaip prieš tris dienas.

6.2. Susirinkimas:

6.2.1. priima ir keičia Skyriaus nuostatus;

6.2.2. tvirtina Susirinkimo pirmininką (-us);

6.2.3. renka Skyriaus pirmininką ir Skyriaus kontrolės komisijos narius, skyriaus etikos ir skaidrumo komisijos narius bei gali juos atšaukti;

6.2.4. renka Skyriaus tarybos narius;

6.2.5. Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina Skyriaus pirmininko pavaduotojus;

6.2.6. Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina Skyriaus sekretorių arba deleguoja šią funkciją kitai kolegialiai Skyriaus institucijai;

6.2.7. renka Skyriaus atstovus į Partijos suvažiavimą ir Tarybą;

6.2.8.   renka ar kitaip deleguoja atstovus į Partijos regiono koordinacinę tarybą;

6.2.9.   teikia Valdybai Skyriaus siūlomus kandidatus rinkimuose į Respublikos Prezidentus, Seimą ir Europos Parlamentą;

6.2.10. Partijos sąrašu išrinktų savivaldybės tarybos narių teikimu sprendžia dėl koalicijų sudarymo;

6.2.11. tvirtina į skyriaus veiklos teritorijoje renkamos savivaldybės tarybos bei kitų renkamų savivaldybės institucijų narius Partijos keliamus kandidatus ir jų sąrašus, jei šie kandidatai yra Partijos nariai;

6.2.12. išklauso Skyriaus narių – Klaipėdos miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų narių ataskaitas apie jų veiklą šiose institucijose;

6.2.13. teikia Valdybai tvirtinti Skyriaus keliamus kandidatus į merus, Skyriaus veiklos teritorijoje renkamos savivaldybės tarybos bei kitų renkamų savivaldybės institucijų narius Partijos keliamus kandidatus ir jų sąrašus, jei šie kandidatai nėra Partijos nariai, taip pat tuo atveju, jei Partijos kandidatai į merus yra remiami kitų partijų;

6.4.14. gali svarstyti ir spręsti bet kokius kitus su Skyriaus veikla susijusius klausimus.

6.5. Susirinkimo sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, dalyvaujant daugiau nei pusei balsavimo teisę turinčių Skyriaus narių. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, jis laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas (konferencija), turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio Susirinkimo (konferencijos) darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame Susirinkime (konferencijoje) priimami paprastąja balsų dauguma.

6.6. Įvykus Susirinkimui Skyriaus pirmininkas per septynias dienas pateikia Sekretoriatui protokolo ir priimtų sprendimų nuorašus.

 1. Skyriaus taryba

7.1. Skyriaus taryba yra Skyriaus institucija, veikianti tarp Susirinkimų.

7.2. Skyriaus tarybą sudaro:

7.2.1.   Skyriaus pirmininkas;

7.2.2.   Skyriaus pirmininko pavaduotojai;

7.2.3.   Skyriaus sekretorius;

7.2.4.   Susirinkime rinkti nariai; renkamas tarybos narių skaičius -16. 

7.3. Skyriaus tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise kviečiami dalyvauti Partijos iškelti Seimo nariai ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai.

7.4. Skyriaus taryba:

7.4.1.   koordinuoja politinę Poskyrių bei Skyriaus narių grupių veiklą;

7.4.2.   šaukia Susirinkimą, sudaro Susirinkimo darbotvarkę;

7.4.3.   tvirtina Skyriaus sekretoriato (jei jis sudaromas) struktūrą ir Skyriaus sekretoriato darbo reglamentą;

7.4.4.   sudaro Skyriaus rinkimų (referendumo) štabą, skiria jo vadovą;

7.4.5.   ne rečiau kaip kartą per pusę metų išklauso Partijos frakcijos pirmininko savivaldybės taryboje veiklos ataskaitą;

7.4.6.   sudaro norinčių kandidatuoti į savivaldybės tarybą sąrašą ir teikia jį Susirinkimui svarstyti (tvirtinti);

7.4.7.   vykdo Skyriaus susirinkimo pavedimus bei kitas funkcijas, nepriskirtas Skyriaus susirinkimo kompetencijai;

7.4.8.   rekomenduoja Skyriaus atstovus į Klaipėdos miesto savivaldybės valdžios, valdymo ir viešojo administravimo institucijas, gali siūlyti jiems atsistatydinti;

7.4.9.   Susirinkimui delegavus sprendžia dėl Skyriaus atstovų dalyvavimo koalicijose savivaldybės tarybos rinkimuose (esant Tarybos sprendimui) ir dėl dalyvavimo ir po rinkimų savivaldybių tarybose sudaromose koalicijose (aptarus Valdyboje);

7.4.10. teikia pasiūlymus Partijos institucijoms;

7.5.           Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį . Skyriaus taryba dirba pagal Skyriaus tarybos patvirtintą darbo reglamentą, negalintį prieštarauti Partijos įstatams ir Skyriaus nuostatams. Posėdis gali būti atviras arba uždaras.

7.5.1   Susiklosčius skubioms aplinkybėms skyriaus tarybos posėdis gali būti šaukiamas elektroninėmis priemonėmis (el paštu., nuotoliniu prisijungimu)

7.5.2 Nuotolinis posėdis gali būti šaukiamas tais atvejais, kai susirinkti gyvai draudžiama Vyriausybės potvarkiu, jungiantis nuotoliu tarybos nariai turi patvirtinti savo tapatybę.

7.6.           Skyriaus tarybos posėdžiams pirmininkauja Skyriaus pirmininkas arba jo įgaliotas Skyriaus pirmininko pavaduotojas.

7.7. Skyriaus tarybos posėdį šaukia Skyriaus pirmininkas.

7.8. Skyriaus tarybos posėdis gali būti šaukiamas ir ketvirtadalio Skyriaus narių raštišku reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus bei pateikus sprendimų projektus. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauti ir sprendimus pasirašyti gali ir posėdyje išrinktas Skyriaus tarybos narys.

7.9. Skyriaus tarybos posėdžio darbotvarkės projektą sudaro Skyriaus pirmininkas.

7.10. Skyriaus tarybos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma, dalyvaujant daugiau nei pusei balsavimo teisę turinčių Skyriaus tarybos narių. Jeigu Tarybos posėdyje nėra kvorumo, jis laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis Tarybos posėdis, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio Tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame Tarybos posėdyje priimami paprastąja balsų dauguma.

7.11. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

7.12 Skyriaus Tarybos narys per kadenciją praleidęs daugiau kaip trečdalį Tarybos posėdžių, netenka teisės kitos kadencijos Taryboje būti Tarybos nariu, išimtis taikoma, pateisinus nebuvimą dėl ligos ar asmeninių priežasčių.   

 1. Skyriaus pirmininkas

8.1. Skyriaus pirmininkas:

8.1.1.   šaukia Susirinkimą, sudaro Susirinkimo darbotvarkę;

8.1.2.   pirmininkauja Skyriaus tarybos posėdžiams;

8.1.3.   pasirašo Skyriaus tarybos posėdžių dokumentus ir prižiūri jų vykdymą;

8.1.4.   pasirašo Skyriaus susitarimus dėl koalicijų sudarymo;

8.1.5.   vizuoja su Skyriaus veikla susijusias sudaromas sutartis;

8.1.6.   kontroliuoja Skyriaus sekretoriaus darbą;

8.1.7.   atstovauja Skyrių Partijos organuose, kitose organizacijose bei institucijose;

8.1.8.   atsako už Partijos organų ir Susirinkimų, Skyriaus tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

8.1.9.   atsako už Skyriaus lėšų ir turto naudojimą.

8.1.10 Atsiskaito už savo veiklą Skyriaus susirinkimui ir Tarybai.

8.2. Skyriaus pirmininkas renkamas Susirinkime dvejų metų kadencijai slaptu balsavimu, jei Susirinkimas nenutaria kitaip.

8.3. Skyriaus pirmininko nesant, jam atsistatydinus ar negalint toliau eiti pareigų, jo įgaliojimai pereina Skyriaus pirmininko pavaduotojui, Susirinkimo pavedimu vienam iš Skyriaus pirmininko pavaduotojų.

8.4. Skyriaus pirmininko nesant ar jam negalint eiti pareigų ilgiau nei pusę metų, Skyriaus taryba privalo šaukti Susirinkimą ir rinkti pirmininką bei kitas Susirinkime renkamas ar tvirtinamas Skyriaus institucijas.

8.5. Kitą Skyriaus pirmininko pavaduotojų kompetenciją nustato Skyriaus pirmininkas.

 1. Skyriaus narių grupės

9.1. Skyriaus institucijos konkretiems klausimams nagrinėti gali sudaryti Skyriaus narių grupes (komitetus, rinkimų štabus, komisijas ir pan.) ir pavesti joms atlikti funkcijas, neviršijančias sudarančios Skyriaus institucijos kompetencijos ribų. Skyriaus nariai turi teisę siūlyti sudaryti tokias Skyriaus narių grupes ir dalyvauti jų veikloje.

9.2. Skyriaus institucijos sprendime sudaryti Skyriaus narių grupę turi būti:

9.2.1. nustatyti Skyriaus narių grupės veiklos tikslai arba siektini rezultatai;

9.2.2. paskirtas Skyriaus narių grupės vadovas;

9.2.3. nustatyta tvarka, kaip Skyriaus narių grupės veikloje gali dalyvauti ir su ja susipažinti Skyriaus nariai.

9.3. Skyriaus narių grupės:

9.3.1.   teikia pasiūlymus Skyriaus institucijoms, Partijos organams, analogiška veikla užsiimančioms Partijos narių grupėms;

9.3.2.   buria Skyriaus narius, kviečia dalyvauti grupės veikloje Partijos draugus, ekspertus atskiriems klausimams nagrinėti;

9.3.3.   teikia pasiūlymus formuojant Skyriaus politiką atskirais Skyriaus veiklos klausimais.

9.4. Skyriaus narių grupės vadovas teikia grupei tvirtinti grupės vadovo pavaduotojo kandidatūrą, nustato grupės posėdžių sušaukimo terminus, sudaro grupės posėdžio darbotvarkės projektą, pasirašo grupės sprendimus.

9.5. Skyriaus narių grupės vadovo nesant ar jam negalint eiti pareigų, jo pareigas eina grupės vadovo pavaduotojas.

9.6. Sprendimai Skyriaus narių grupės posėdžiuose priimami paprastąja balsų dauguma nuo dalyvaujančių grupės posėdyje grupės narių.

 1. Skyriaus sekretorius

10.1. Skyriaus sekretorius yra kasdienę Skyriaus veiklą administruojanti Skyriaus institucija.

10.2. Skyriaus sekretoriaus veiklos nuostatus tvirtina Skyriaus taryba.

10.3.Skyriaus sekretorius:

10.3.1.   organizuoja Susirinkimų, Skyriaus tarybos sprendimų vykdymą;

10.3.2.   koordinuoja organizacinę Skyriaus, Skyriaus narių grupių veiklą, teikia jiems informaciją ir metodinę paramą;

10.3.3.   koordinuoja Susirinkimus, Skyriaus tarybos posėdžius, Skyriaus rengiamus seminarus, konferencijas, kitus renginius;

10.3.4.   veda Susirinkimų, Skyriaus tarybos raštvedybą ir tvarko archyvą;

10.3.5.   kartu su Sekretoriatu veda Skyriaus narių apskaitą;

10.3.6.   tvarko Skyriaus ūkinius reikalus, lėšas ir turimą bei valdomą turtą, renka nario mokestį;

10.3.7.   kartu su Skyriaus rinkimų štabu organizuoja Partijos rinkimų kampanijas, referendumus;

10.3.8.   renka informaciją apie politinę situaciją Skyriaus teritorijoje;

10.3.9  Priima prašymus Etikos ir skaidrumo komisijai 

 1. Skyriaus kontrolės komisija

11.1. Skyriaus kontrolės komisija renkama dvejiems metams.

11.2. Skyriaus kontrolės komisijos narių skaičių nustato skyriaus Susirinkimas.

11.3. Pirmąjį Skyriaus kontrolės komisijos posėdį šaukia vyriausias pagal amžių kontrolės komisijos narys, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kontrolės komisijos išrinkimo. Toliau Skyriaus kontrolės komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, jo nesant ar negalint eiti savo pareigų – Skyriaus kontrolės komisijos pirmininko pavaduotojas.

11.4. Skyriaus kontrolės komisija:

11.4.1. ne rečiau kaip kartą per metus patikrina Skyriaus finansinę padėtį, įvertina priimtų per ataskaitinį laikotarpį finansinių sprendimų teisėtumą ir lėšų panaudojimo pagal paskirtį faktą;

11.4.2. atlikto patikrinimo pagrindu teikia Susirinkimui ataskaitą.

11.5. Skyriaus kontrolės komisija išsirenka savo pirmininką ir jo pavaduotoją;

11.6. Skyriaus kontrolės komisija veikia pagal savo darbo reglamentą, patvirtintą pačios komisijos ir neprieštaraujantį Partijos įstatams bei Skyriaus nuostatams.

11.4. Skyriaus institucijos privalo teikti Skyriaus kontrolės komisijai reikalingą pagalbą ir informaciją.

11.5. Skyriaus kontrolės komisijos nariais negali būti Skyriaus tarybos nariai.

12.   Skyriaus etikos ir skaidrumo komisija

21.1. Skyriaus etikos ir skaidrumo komisija renkama dvejiems metams.

12.2. Skyriaus etikos ir skaidrumo komisijos narių skaičių tvirtina rinkiminis skyriaus Susirinkimas;

12.3. Pirmąjį Skyriaus etikos ir skaidrumo komisijos posėdį šaukia vyriausias pagal amžių etikos ir skaidtumo komisijos narys, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo etikos ir skaidrumo komisijos išrinkimo. Toliau Skyriaus etikos ir skaidrumo komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, jo nesant ar negalint eiti savo pareigų – komisijos pirmininko pavaduotojas.

12.4. Ginčus tarp Skyriaus narių, institucijų sprendžia Skyriaus etikos ir skaidrumo komisija.

12.4.1 Savo inicaityva arba skyriaus narių, prašymu vertina skyriaus narių veiklos atitikimą šiems nuostatams, skyriaus narių elgesį, skyriaus tarybos sprendimus bei Partijos skaidrumo standarto laikymąsi.

12.4.2 Priima sprendimus dėl skyriaus nariams skiramų nuobaudų (įspejimo ir papeikimo). Ji taip pat gali teikti rekomendacijas skyriaus Tarybai, o ši savo ruožtu Valdybai dėl narių šalinimo iš Partijos

12.4.3  Teikia išaiškinimus dėl skyriaus nuostatų ir taikymo patvirtintų dokumentų ir sSkyriaus nuostatų atiutikimo Partijos įstatams. 

12.5. Skyriaus etikos ir skaidrumo komisija išsirenka pirmininką bei jo pavaduotoją.

12.6. Skyriaus etikos ir skaidrumo komisija veikia pagal savo darbo reglamentą, patvirtintą Skyriaus tarybos ir neprieštaraujantį Partijos įstatams bei Skyriaus nuostatams.

12.7 Skyriaus etikos ir skaidrumo komisijos nariais negali būti Skyriaus pirmininkas, tarybos nariai, komitetų pirmininkai bei jų pavaduotojai ir kontrolės komisijos nariai.

12,8 Etikos ir skaidrumo komisijos sprendimai turi būti motyvuoti ir įsigalioja per 14 dienų nuojų priėmimo dienos.

.Skyriaus lėšos ir turtas

13.1. Skyriaus lėšos ir kitas Skyriuje apskaitomas turtas yra Partijos lėšų ir turto dalis.

13.2. Skyriaus lėšas sudaro:

13.2.1. Skyriaus nario mokestis;

13.2.2. Skyriaus narių bei kitų asmenų aukos ir įnašai;

13.2.3. Skyriaus leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, politinių bei kultūrinių renginių (paskaitų, parodų ir kt.) organizavimo ir kitos veiklos pajamos;

13.2.4. Valdybos jos nustatyta tvarka skirta valstybės biudžeto dotacijos dalis;

13.2.5. kitos teisėtai gautos pajamos.

13.3. Apie panaudotas Skyriaus lėšas turi būti parengta ir artimiausiame Susirinkime arba Skyriaus tarybos posėdyje patvirtinta ataskaita. Patvirtinus skyriaus lėšų panaudojimo ataskaitą, ataskaitos kopija per 7 dienas perduodama Sekretoriatui.

13.4. Skyrius iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. Sekretoriatui pateikia Susirinkime arba Skyriaus tarybos posėdyje patvirtintą Skyriaus ateinančių metų pajamų ir išlaidų sąmatą.

13.5. Skyriaus lėšas tvarko, jas ir kitą turtą apskaito Skyriaus sekretorius Valdybos nustatyta tvarka.

13.6. Skyriaus lėšos ir turtas negali būti skirstomi Partijos nariams.

 1. Skyriaus reorganizavimas ir likvidavimas

15.1. Skyrius reorganizuojamas arba likviduojamas Valdybos sprendimu, PRAPLĖSTA pripažinus, kad Skyriaus institucijos pažeidžia Partijos įstatus ar Partijos programą, o taip pat, kai Valdyba pripažįsta ir pateikia faktinę informaciją, kad Skyrius nebevykdo ar nebegali vykdyti veiklos.

15.2. Priėmusi sprendimą likviduoti Skyrių, Valdyba sudaro likvidavimo komisiją, kuri sprendžia Skyriaus lėšų bei turto panaudojimo bei kitus su likvidavimu susijusius klausimus.