Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. rugsėjo 9 d. patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašą.

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR); turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais.

Švietimo teikėjas, siekiantis gauti atitikties reikalavimams patvirtinimą Klaipėdos miesto savivaldybėje, Klaipėdos miesto Savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab. 4 langelis) ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 18 d.pateikia užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos formą (Aprašo 2 priedas) ir NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Aprašo 4 priedas). Švietimo teikėjas, turintis teigiamą atitikties įvertinimą kitoje savivaldybėje, teikdamas NVŠ programą, turi pateikti ir jo atitiktį įrodantį dokumentą.

Priėmus sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams, per tris darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo pažymi tai Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt) kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą. Pasirinkti programą ir ją pradėti lankyti vaikai turi ne vėliau kaip 2015 m. spalio 1 d.

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

NVŠ programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį.

NVŠ teikėjas sudaro dalyvavimo NVŠ programoje sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pateikia Švietimo skyriui programoje dalyvaujančių vaikų skaičių, vardus, pavardes. Švietimo skyrius turi teisę prašyti NVŠ teikėjo pateikti daugiau informacijos apie NVŠ programose dalyvaujančius vaikus.

Už NVŠ programos vykdymo kokybę atsako Švietimo teikėjas.

Išsamesnė informacija teikiama:

(ŠMIR, Švietimo teikėjų atitikties patvirtinimas – Asta Beržinskienė, tel. (8 46) 39 61 38, asta.berzinskiene@klaipeda.lt

NVŠ programų rengimas ir atitikties patvirtinimas – Raimonda Stirbienė tel. (8 46) 39 61 67,

raimonda.stirbiene@klaipeda.lt

Mokinių registras – Laura Šeskė tel. (8 46) 35 12 74, laura.sheske@gmail.com

 

Norinčius teikti paraiškas NVŠ konkursui kviečiame į pasitarimą, kuris vyks š.m. rugsėjo 14 d. 15.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g. 11. III a.). Pasitarimo metu analizuosime tvarką bei aptarsime klausimus, susijusius su NVŠ programų rašymu ir registravimu.

Planuojamas veiklų grafikas

Data

Savivaldybė

NVŠ teikėjas

Iki 2015-09-24 Registruoja parengtas programas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). Išsamesnė informacija pateikiama registrų svetainėse: www.smir.smm.lt

ir www.ktprr.smm.lt

Skenuotą Aprašo 4 priedą įkelia ir į KTPRR

Iki 2015-09-18 Teikia savivaldybei NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraišką (Aprašo 2 priedas) ir NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (Aprašo 4 priedas). Skenuotą aprašo 4 priedą įkelia ir į KTPRR
Iki 2015-09-23 NVŠ teikėjų atitikties reikalavimams nustatymas ir NVŠ teikėjų programų atitikties reikalavimams vertinimas
Savivaldybės ŠMIR tvarkytojas per 3 darbo dienas nustatytą NVŠ teikėjo atitiktį pažymi ŠMIR
Iki 2015 m. iki rugsėjo 24-25 d. Vertinimo komisija priima sprendimą dėl NVŠ programų atitikties reikalavimams ir teikia reikalavimus atitinkančių programų sąrašą tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui
Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl NVŠ programų atitikties reikalavimams
Savivaldybė interneto svetainėje skelbia teigiamai įvertintas NVŠ programas ir informaciją apie galimybę vaikams registruotis į NVŠ programas
Savivaldybės įpareigotas asmuo per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pažymi NVŠ programų atitiktį reikalavimams KTPRR
Iki 2015 m. rugsėjo 24-28d. Kreipiasi į Mokinių registrą (į ITC – valstybinės, nevalstybinės; į savivaldybės darbuotoją, atsakingą už Mokinių registrą – savivaldybių pavaldumo institucijos), prašydamas suteikti duomenų tvarkytojo teises, kurias turėdamas galės registruoti mokinių grupę(-es)
Pasirašo sutartį su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl vaiko dalyvavimo NVŠ programoje
Iki 2015-09-30 Pasirašo sutartį su NVŠ teikėju Suveda duomenis apie vaikus, dalyvaujančius teikėjo NVŠ programoje, į Mokinių registrą
Teikia savivaldybei NVŠ programose dalyvaujančių vaikų skaičių, vardus ir pavardes (iš Mokinių registro)
Pasirašo sutartį su savivaldybe
Po 2015-10-26 Perveda lėšas NVŠ teikėjui
Iki 2015-12-31 Atlieka NVŠ programų vykdymo kokybės stebėseną Atsiskaito už NVŠ lėšas ir programos įgyvendinimą sutartyje su savivaldybe numatyta tvarka; pateikia Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) NVŠ lėšų panaudojimo ataskaitą (Aprašo 6 priedas)

 

Daugiau informacijos ir dokumentus rasite: http://www.klaipeda.lt/lit/KVIECIAME-TEIKTI-PARAISKAS-NEFORMALIOJO-VAIKU-SVIETIMO-PROGRAMOMS-FINANSUOTI-/4386

Nuotrauka: www.siena.kauko.lt