Kviečiama tapti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės nariais

2014 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – asociacija).

Asociacijos veiklos teritorija yra Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorija, patvirtinta 2015 m. liepos 10 d. sprendimu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto 2014–2020 metų integruotų investicijų programos projektui“ pakeitimo“. Teritorija išsidėsčiusi nuo Klaipėdos senamiesčio iki Naikupės g. ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno ribose prie Savanorių prospekto. Tikslinės teritorijos plotas – 569 ha.

Asociacijos veiklos tikslai – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Klaipėdos miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros strategiją, planus bei programas Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijoje.

Asociacija yra pateikusi paraišką Europos socialinio fondo agentūrai dėl finansinės paramos gavimo vietos plėtros strategijai parengti. Vietos plėtros strategija bus rengiama 2015 m. spalio – 2016 m. vasario mėn. Vietos plėtros strategija bus įgyvendinama asociacijos veiklos teritorijoje.

Kviečiame juridinius asmenis, atstovaujančius bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones susipažinti su asociacijos įstatais ir tapti asociacijos nariais bei dalyvauti vietos plėtros strategijos rengime ir įgyvendinime.

Asociacijos nariai turi mokėti stojamąjį įnašą, kurio dydis – 50 eurų, ir metinį nario mokestį, kurio dydis 50 eurų.
Prašymus dėl tapimo asociacijos nariais reikia adresuoti asociacijos valdybai ir teikti adresu Danės g. 17-312 kab.,

Klaipėda. Kartu su prašymu pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją.
2. Protokolo išrašą, įgaliojimą arba kitą dokumentas, kuriuo konkretus asmuo yra paskirtas atstovauti juridiniam asmeniui.
3. Juridinio asmens vykdomos veiklos aprašymą laisva forma. Aprašyme turi būti pateikta informacija apie juridinio asmens narių/dalyvių skaičių, juridinio asmens vykdomas veiklas, žinomumą Klaipėdos miesto bendruomenei, projektinę veiklą (įgyvendintus/vykdomus projektus), dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant strategijas.

Prašymo formą, asociacijos įstatus, informaciją apie asociacijos veiklos teritoriją rasite Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje www.klaipeda.lt.

Asociacijos įstatuose nustatyta, kad dėl priėmimo į narius sprendžiama artimiausio asociacijos valdybos posėdžio metu po prašymo pateikimo dienos. Į asociacijos narius priimama pasiūlius ne mažiau kaip dviem asociacijos nariams ir narystei asociacijoje pritarus vadovui. Valdybos sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Teritorija