Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Artūro Šulco 2012 m. Veiklos ataskaita

 

Savivaldybėje man yra patikėtos mero pavaduotojo pareigos, todėl, merui nesant, vykdau visus teisės aktais merui priskirtus įgaliojimus. Be to, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nustatė tokias mano, kaip mero pavaduotojo, veiklos sritis: savivaldybės ir valstybės turto valdymas;  turizmo organizavimas; sąlygų verslo plėtrai sudarymas; infrastruktūros priežiūra ir plėtra; miesto komunalinio ūkio priežiūra; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; atliekų tvarkymas; keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas.
Taip pat esu savivaldybės Kolegijos narys, einu Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas pareigos, esu išrinktas AB „Klaipėdos vanduo“ , UAB „Gatvių apšvietimas“ stebėtojų tarybos pirmininku. Be to, esu viešosios įstaigos  Senamiesčio poliklinikos stebėtojų tarybos narys, nuolatinės komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti ir koreguoti pirmininkas, Saugaus eismo komisijos narys.
Eidamas šias pareigas pagrindinį dėmesį skyriau  Savivaldybės biudžeto pajamų didinimui bei išlaidų kontrolei. Mano iniciatyva Kolegija pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės veiklų optimizavimo planui 2012-2015 metams. Plane numatytos ilgalaikės ir trumpalaikės priemonės, apimančios valdymu susijusias funkcijas, Savivaldybės teikiamas švietimo, sporto, kultūros paslaugas, Socialinių reikalų, Investicijų ir ekonomikos, Miesto ūkio bei Urbanistinės plėtros departamentų  kuruojamas sritis. Kolegija jau pritarė būsimos sporto reformos metmenims, netrukus bus pateiktos ir kitų sričių reformos gairės.
Optimizuoti Savivaldybės veiklas yra būtina norint atlaisvinti resursus trims Savivaldybės veiklos 2012-2015 m. prioritetams įgyvendinti : 1. Skaidrus ir efektyvus valdymas; 2. Sveika, tvarkinga ir saugi aplinka kiekvienam klaipėdiečiui; 3. Miesto patrauklumo investuoti ir verslui plėtoti didinimas.
Didžiausia  sėkme mano kuruojamose srityse, manyčiau, galima įvardyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus nuo 2013 metų sausio 1 d. 15 proc. sumažinti rinkliavą už atliekų tvarkymą ir 6 -30 procentų sumažinti viešojo transporto bilietų kaštus. 
Didžiausia mano, kaip politiko ir pareigūno, nesėkmė praėjusiais metais – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atsisakymas surengti visuotinę gyventojų apklausą, nors tam buvo parengti visi reikiami dokumentai, sutelkti resursai, nors bene visos į Tarybą išrinktos partijos prieš rinkimus deklaravo tokių apklausų būtinybę. Aš nesugebėjau įtikinti Tarybos daugumos ( o naujovei priešinosi tiek opozicija, tiek ir dalis valdančiųjų), kad tai yra ne politikavimas, bet demokratinėje visuomenėje neišvengiama būtinybė.
Tačiau tikiu, kad artimiausiu metu bus patvirtintas Klaipėdos miesto gyventojų apklausos aprašas ir 2013 metais savivaldybės Taryba ryšis surengti pirmąją visuotinę apklausą,- pasikonsultuoti su visais klaipėdiečiais tikrai yra dėl ko.
Ataskaitiniais metais miesto Taryba patvirtino mano inicijuotą sprendimą dėl apleistos žemės apmokestinimo maksimaliu žemės mokesčio tarifu. 2011 metais, taip pat mano iniciatyva, maksimaliu žemės nuomos tarifu buvo apmokestinti apleistų pastatų savininkai.
Džiaugiuosi, kad pradėtas realizuoti mano inicijuotas dabartinių antžeminių atliekų surinkimo konteinerių miesto teritorijoje pakeitimas moderniais požeminiais ir pusiau požeminiais konteineriais. Įrengti jau bene 10 pirmųjų konteinerių įvairiose miesto vietose. Jie visi skirtingi todėl, kad klaipėdiečiai – tiek specialistai, tiek vartotojai – galėtų išreikšti savo nuomones. O šių metų antroje pusėje požeminius ir antžeminius konteinerius bus pradėta įrenginėti masiškai. Pirmiausiai – tankiai apgyvendintose pietiniuose miesto rajonuose.
Aktyviai dalyvavau rengiant maršrutinių taksi integravimo į viešojo transporto sistemą koncepciją, derybose su privačiais vežėjais. Pavyko pasiekti šiam laikotarpiui optimalų, mano galva, rezultatą,- tą tvirtina ir privatūs vežėjai. Rezultatas: šiandien dar didesnė dalis klaipėdiečių ir priemiesčių gyventojų gali naudotis viešojo transporto lengvatomis, sumažėjo vidutinis atstumas iki artimiausios viešojo transporto stotelės, pailgėjo gatvių tinklas, kuriuo važiuoja visuomeninis transportas.
Ši pertvarka leidžia ne tik gerinti  visuomeninio transporto paslaugų kokybę, mažinti kainas bet ir padeda spręsti prioritetinius miesto uždavinius – mažinti oro taršą, motorinio transporto srautus, mažinti automobilių skaičių gyventojų kiemuose. Būtent šių tikslų siekė Klaipėdos miesto taryba ir patvirtindama naują vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą tvarką.
Esu įsitikinęs, kad tiek sprendžiant viešojo transporto, tiek automobilių parkavimo problemas optimalus rezultatas nėra pasiektas. Tačiau, tikiu, kad Klaipėdos bendruomenė, siekdama gyventi išties sveikai, dialogo keliu ras tinkamus sprendimus, – pirmieji žingsniai žengti.
Per ataskaitinius metus pavyko inicijuoti pasirengimo statyti naują tiltą  per Danės upę bei Bastionų gatvei tiesti projektavimo procedūras, taip pat – pradėti procesus dėl karalienės Luizės salės atkūrimo Rotušės pastate, kolumbariumų įrengimo Joniškės ir Lėbartų kapinėse taikant viešojo sektoriaus ir privataus verslo bendradarbiavimo principus. Taip pat – daugelį kitų procesų.
Rašau „inicijuoti“, „inicijavau“„ ir suprantu, kad tai skamba šiek tiek pretenzingai. Juolab kad atskaitoje reikėtų rašyti „padariau“, „atlikau“. Tačiau vienas savivaldybės tarybos narys nedaug ką gali nuveikti. O štai pateikti kolegoms, kad ir skirtingų pažiūrų, įdomų sumanymą, įtikinti jo reikalingumu miesto bendruomenei, gali kiekvienas. Tik bendru sutarimu priimamus sprendimus yra įmanoma sklandžiai ir kūrybiškai įgyvendinti. 
Džiaugiuosi, kad dauguma Klaipėdos miesto tarybos narių yra bendraminčiai, kad daugumą sprendimų priimame bendru sutarimu.
Per praėjusius metus teko nemažai padirbėti kuriant miesto ilgalaikius ir trumpesnio laikotarpio strateginius planus, sprendžiant kasdienines viso miesto ir miestiečių problemas. Kasdien analizuojamų problemų, priimamų sprendimų spektras labai įvairus – nuo suskystintų dujų terminalo statybos, jūrų uosto įmonių, geležinkelių plėtros planų iki daugiabučius namus administruojančių įmonių kontrolės. 
Beje, dėl nepatenkinamos Miesto ūkio departamento, jo skyrių darbo kontroliuojant šias įmones esu raštu kreipęsis į Savivaldybės administracijos direktorę. Rezultatas: kontroliuoti,  ar daugiabučių namų administratoriai tinkamai vykdo joms pavestas prievoles, nuo 2013 m. balandžio 1 d. pavesta Viešosios tvarkos skyriui.
Nors yra viešai paskelbtas mero pavaduotojo priėmimo asmeniniais klausimais laikas, tokių formalių priėmimų būna nedaug. Nes darbo dienomis gyventojai man tiesiogiai skambina, rašo elektroninius laiškus ar susisiekia per socialinius tinklus. Į kiekvieną konkretų paklausimą stengiuosi atsakyti asmeniškai. O jei reikia specialiųjų žinių ar konkrečios situacijos analizės, peradresuoju tokius paklausimus Savivaldybės administracijai bei atitinkamų sričių specialistams.
Pagarbiai,- 
Artūras Šulcas

 

Savivaldybėje man yra patikėtos mero pavaduotojo pareigos, todėl, merui nesant, vykdau visus teisės aktais merui priskirtus įgaliojimus. Be to, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nustatė tokias mano, kaip mero pavaduotojo, veiklos sritis: savivaldybės ir valstybės turto valdymas;  turizmo organizavimas; sąlygų verslo plėtrai sudarymas; infrastruktūros priežiūra ir plėtra; miesto komunalinio ūkio priežiūra; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; atliekų tvarkymas; keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas.

Taip pat esu savivaldybės Kolegijos narys, einu Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, esu išrinktas AB „Klaipėdos vanduo“ , UAB „Gatvių apšvietimas“ stebėtojų tarybos pirmininku. Be to, esu viešosios įstaigos  Senamiesčio poliklinikos stebėtojų tarybos narys, nuolatinės "komisijos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti ir koreguoti" pirmininkas, Saugaus eismo komisijos narys.

Eidamas šias pareigas pagrindinį dėmesį skyriau  Savivaldybės biudžeto pajamų didinimui bei išlaidų kontrolei. Mano iniciatyva Kolegija pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės veiklų optimizavimo planui 2012-2015 metams. Plane numatytos ilgalaikės ir trumpalaikės priemonės, apimančios su valdymu susijusias funkcijas, Savivaldybės teikiamas švietimo, sporto, kultūros paslaugas, Socialinių reikalų, Investicijų ir ekonomikos, Miesto ūkio bei Urbanistinės plėtros departamentų  kuruojamas sritis. Kolegija jau pritarė būsimos sporto reformos metmenims, netrukus bus pateiktos ir kitų sričių reformos gairės.

Optimizuoti Savivaldybės veiklas yra būtina norint atlaisvinti resursus trims Savivaldybės veiklos 2012-2015 m. prioritetams įgyvendinti : 1. Skaidrus ir efektyvus valdymas; 2. Sveika, tvarkinga ir saugi aplinka kiekvienam klaipėdiečiui; 3. Miesto patrauklumo investuoti ir verslui plėtoti didinimas.

Didžiausia  sėkme mano kuruojamose srityse, manyčiau, galima įvardyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus nuo 2013 metų sausio 1 d. 15 proc. sumažinti rinkliavą už atliekų tvarkymą ir 6 -30 procentų sumažinti viešojo transporto bilietų kaštus.

Didžiausia mano, kaip politiko ir pareigūno, nesėkmė praėjusiais metais – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos atsisakymas surengti visuotinę gyventojų apklausą, nors tam buvo parengti visi reikiami dokumentai, sutelkti resursai, nors bene visos į Tarybą išrinktos partijos prieš rinkimus deklaravo tokių apklausų būtinybę. Aš nesugebėjau įtikinti Tarybos daugumos ( o naujovei priešinosi tiek opozicija, tiek ir dalis valdančiųjų), kad tai yra ne politikavimas, bet demokratinėje visuomenėje neišvengiama būtinybė.

Tačiau tikiu, kad artimiausiu metu bus patvirtintas Klaipėdos miesto gyventojų apklausos aprašas ir 2013 metais savivaldybės Taryba ryšis surengti pirmąją visuotinę apklausą,- pasikonsultuoti su visais klaipėdiečiais tikrai yra dėl ko.

Ataskaitiniais metais miesto Taryba patvirtino mano inicijuotą sprendimą dėl apleistos žemės apmokestinimo maksimaliu žemės mokesčio tarifu. 2011 metais, taip pat mano iniciatyva, maksimaliu žemės nuomos tarifu buvo apmokestinti apleistų pastatų savininkai.

Džiaugiuosi, kad pradėtas realizuoti mano inicijuotas dabartinių antžeminių atliekų surinkimo konteinerių miesto teritorijoje pakeitimas moderniais požeminiais ir pusiau požeminiais konteineriais. Įrengti jau bene 10 pirmųjų konteinerių įvairiose miesto vietose. Jie visi skirtingi todėl, kad klaipėdiečiai – tiek specialistai, tiek vartotojai – galėtų išreikšti savo nuomones. O šių metų antroje pusėje požeminius ir antžeminius konteinerius bus pradėta įrenginėti masiškai. Pirmiausiai – tankiai apgyvendintose pietiniuose miesto rajonuose.

Aktyviai dalyvavau rengiant maršrutinių taksi integravimo į viešojo transporto sistemą koncepciją, derybose su privačiais vežėjais. Pavyko pasiekti šiam laikotarpiui optimalų, mano galva, rezultatą,- tą tvirtina ir privatūs vežėjai. Rezultatas: šiandien dar didesnė dalis klaipėdiečių ir priemiesčių gyventojų gali naudotis viešojo transporto lengvatomis, sumažėjo vidutinis atstumas iki artimiausios viešojo transporto stotelės, pailgėjo gatvių tinklas, kuriuo važiuoja visuomeninis transportas.

Ši pertvarka leidžia ne tik gerinti  visuomeninio transporto paslaugų kokybę, mažinti kainas bet ir padeda spręsti prioritetinius miesto uždavinius – mažinti oro taršą, motorinio transporto srautus, mažinti automobilių skaičių gyventojų kiemuose. Būtent šių tikslų siekė Klaipėdos miesto taryba ir patvirtindama naują vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą tvarką.

Esu įsitikinęs, kad tiek sprendžiant viešojo transporto, tiek automobilių parkavimo problemas optimalus rezultatas nėra pasiektas. Tačiau, tikiu, kad Klaipėdos bendruomenė, siekdama gyventi išties sveikai, dialogo keliu ras tinkamus sprendimus, – pirmieji žingsniai žengti.

Per ataskaitinius metus pavyko inicijuoti pasirengimo statyti naują tiltą  per Danės upę bei Bastionų gatvei tiesti projektavimo procedūras, taip pat – pradėti procesus dėl karalienės Luizės salės atkūrimo Rotušės pastate, kolumbariumų įrengimo Joniškės ir Lėbartų kapinėse taikant viešojo sektoriaus ir privataus verslo bendradarbiavimo principus. Taip pat – daugelį kitų procesų.

Rašau „inicijuoti“, „inicijavau“„ ir suprantu, kad tai skamba šiek tiek pretenzingai. Juolab kad atskaitoje reikėtų rašyti „padariau“, „atlikau“. Tačiau vienas savivaldybės tarybos narys nedaug ką gali nuveikti. O štai pateikti kolegoms, kad ir skirtingų pažiūrų, įdomų sumanymą, įtikinti jo reikalingumu miesto bendruomenei, gali kiekvienas. Tik bendru sutarimu priimamus sprendimus yra įmanoma sklandžiai ir kūrybiškai įgyvendinti.

Džiaugiuosi, kad dauguma Klaipėdos miesto tarybos narių yra bendraminčiai, kad daugumą sprendimų priimame bendru sutarimu.

Per praėjusius metus teko nemažai padirbėti kuriant miesto ilgalaikius ir trumpesnio laikotarpio strateginius planus, sprendžiant kasdienines viso miesto ir miestiečių problemas. Kasdien analizuojamų problemų, priimamų sprendimų spektras labai įvairus – nuo suskystintų dujų terminalo statybos, jūrų uosto įmonių, geležinkelių plėtros planų iki daugiabučius namus administruojančių įmonių kontrolės.

Beje, dėl nepatenkinamos Miesto ūkio departamento, jo skyrių darbo kontroliuojant šias įmones esu raštu kreipęsis į Savivaldybės administracijos direktorę. Rezultatas: kontroliuoti,  ar daugiabučių namų administratoriai tinkamai vykdo joms pavestas prievoles, nuo 2013 m. balandžio 1 d. pavesta Viešosios tvarkos skyriui.

Nors yra viešai paskelbtas mero pavaduotojo priėmimo asmeniniais klausimais laikas, tokių formalių priėmimų būna nedaug. Nes darbo dienomis gyventojai man tiesiogiai skambina, rašo elektroninius laiškus ar susisiekia per socialinius tinklus. Į kiekvieną konkretų paklausimą stengiuosi atsakyti asmeniškai. O jei reikia specialiųjų žinių ar konkrečios situacijos analizės, peradresuoju tokius paklausimus Savivaldybės administracijai bei atitinkamų sričių specialistams.

 

Pagarbiai,-

Artūras Šulcas