Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto projektas

 

PROJEKTAS
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
 SPRENDIMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Nr.  
Klaipėda
 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetą – 396787,8 tūkst. litų prognozuojamų pajamų, 409674,8 tūkst. litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 12887,0 tūkst. litų), iš jų – 131506,7 tūkst. litų asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui finansuoti, valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti (1 ir 2 priedai).
2. Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms – 376918,3 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 164088,3 tūkst. litų, ir turtui įsigyti – 32756,5 tūkst. litų.
3. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti pagal programas iš paskolų lėšų – 12887,0 tūkst. litų (3 priedas).
4. Patvirtinti 2014 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus – 19734,5 tūkst. litų, iš jų: 14825,6 tūkst. litų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 4431,1 tūkst. litų pajamas už prekes ir paslaugas, 477,8 tūkst. litų pajamas už patalpų nuomą (4 priedas).
5. Patvirtinti 2014 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir programų lėšų, kurių tikslinė paskirtis numatyta įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime ar savivaldybės tarybos sprendime) likutį – 18676,3 tūkst. Lt (5 priedas).
6. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2014 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2014 m. sausio 1 d. įsiskolinimams padengti ir iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus.
7. Nustatyti, kad:
7.1. asignavimų valdytojų prisiimti įsipareigojimai, vykdomi iš savivaldybės biudžeto lėšų, 2014 metų pirmąjį pusmetį negali viršyti 50 procentų metinės asignavimų sumos, per 2014 metų pirmuosius tris ketvirčius – 75 procentus metinės asignavimų sumos;
7.2. asignavimai  iš paskolų lėšų investicijų projektams finansuoti planuojami atsižvelgiant į paskolų išėmimo grafiką. Paskolų lėšos naudojamos tik investicijų projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti;
7.3. asignavimai iš specialių tikslinių dotacijų, išskyrus mokinio krepšeliui finansuoti, planuojami taip, kaip pervedamos iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų sumos;
7.4. asignavimų valdytojų prisiimti įsipareigojimai 2014 metams neturi viršyti patvirtintų biudžeto asignavimų.
8. Įpareigoti asignavimų valdytojus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomas programas ir jų sąmatas.
9. Nustatyti, kad Biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų ir prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis).
 10. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS (330.2 kb)
PAPILDOMA MEDŽIAGA PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO (2.8 Mb)
SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAI (70.6 kb)

PROJEKTAS

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

Nr.  

Klaipėda

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 metų biudžetą – 396787,8 tūkst. litų prognozuojamų pajamų, 409674,8 tūkst. litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 12887,0 tūkst. litų), iš jų – 131506,7 tūkst. litų asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui finansuoti, valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti (1 ir 2 priedai).

2. Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimus išlaidoms – 376918,3 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 164088,3 tūkst. litų, ir turtui įsigyti – 32756,5 tūkst. litų.

3. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti pagal programas iš paskolų lėšų – 12887,0 tūkst. litų (3 priedas).

4. Patvirtinti 2014 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus – 19734,5 tūkst. litų, iš jų: 14825,6 tūkst. litų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 4431,1 tūkst. litų pajamas už prekes ir paslaugas, 477,8 tūkst. litų pajamas už patalpų nuomą (4 priedas).

5. Patvirtinti 2014 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ir programų lėšų, kurių tikslinė paskirtis numatyta įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime ar savivaldybės tarybos sprendime) likutį – 18676,3 tūkst. Lt (5 priedas).

6. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2014 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2014 m. sausio 1 d. įsiskolinimams padengti ir iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus.

7. Nustatyti, kad:

7.1. asignavimų valdytojų prisiimti įsipareigojimai, vykdomi iš savivaldybės biudžeto lėšų, 2014 metų pirmąjį pusmetį negali viršyti 50 procentų metinės asignavimų sumos, per 2014 metų pirmuosius tris ketvirčius – 75 procentus metinės asignavimų sumos;

7.2. asignavimai  iš paskolų lėšų investicijų projektams finansuoti planuojami atsižvelgiant į paskolų išėmimo grafiką. Paskolų lėšos naudojamos tik investicijų projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti;

7.3. asignavimai iš specialių tikslinių dotacijų, išskyrus mokinio krepšeliui finansuoti, planuojami taip, kaip pervedamos iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų sumos;

7.4. asignavimų valdytojų prisiimti įsipareigojimai 2014 metams neturi viršyti patvirtintų biudžeto asignavimų.

8. Įpareigoti asignavimų valdytojus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomas programas ir jų sąmatas.

9. Nustatyti, kad Biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų ir prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis).

 10. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS (330.2 kb)

 

PAPILDOMA MEDŽIAGA PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO (2.8 Mb)

 

SPRENDIMO PROJEKTO PRIEDAI (70.6 kb)

Nuotr.http://www.usd428.net/