Kelių chuliganai įkvėpė Klaipėdos valdžią

 

Uos­ta­mies­čio me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas siū­lo vie­šai svars­ty­ti ga­li­my­bę mies­te ar­ba ša­lia jo įtei­sin­ti vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džių to­bu­li­ni­mo aikš­te­lę.
To­kia idė­ja po­li­ti­kui ki­lo po in­ci­den­to, kai į po­li­ci­jos aki­ra­tį pa­te­ko ke­tu­ri ke­lių chu­li­ga­nai, ne­leis­ti­nai siau­tė­jan­tys ap­le­dė­ju­sio­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je. „Į ma­ne krei­pė­si ne vie­nas klai­pė­die­tis ir klau­sė, kur bū­tų ga­li­ma le­ga­liai to­bu­lin­ti vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džius. Su­pran­tu, kad ne­leis­ti­no­se vie­to­se to ne­ga­li­ma da­ry­ti. Ta­čiau ig­no­ruo­ti to­kį vai­ruo­to­jų po­rei­kį ne­pro­tin­ga, to­dėl siū­ly­siu aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę gal­būt to­je pa­čio­je An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je le­ga­liai leis­ti žie­mą nau­do­tis di­de­le au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­le“, – LŽ sa­kė jis.
Įaud­ri­no vairuotojus
Šo­nas­ly­dis (va­di­na­ma­sis drif­tin­gas) ant sli­džios dan­gos yra žie­mą vai­ruo­to­jų la­bai pa­mėg­tas ad­re­na­li­no vai­ky­mo­si bū­das. Jau­nuo­liai, ne­re­tai ri­zi­kuo­da­mi sa­vo ir ki­tų gy­vy­bė­mis, ma­ši­no­mis rai­žo le­dą ant van­dens tel­ki­nių ar­ba nau­do­ja­si tuš­čio­mis as­fal­tuo­to­mis aikš­te­lė­mis.
Vie­ni to­kio eks­tre­ma­lu­mo mė­gė­jų bu­vo už­fik­suo­ti prieš ke­le­tą die­nų Klai­pė­do­je, An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je, kur ša­lia ne­įga­lių­jų pa­plū­di­mio yra įreng­ta di­de­lė ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Pro ša­lį va­žiuo­jan­tis uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jas vaiz­do ka­me­ra už­fik­sa­vo, kaip ke­tu­ri jau­nuo­liai dras­kė­si ant ap­le­dė­ju­sios dan­gos, o vė­liau šią me­džia­gą per­da­vė po­li­ci­jos par­ei­gū­nams.
Trys jau­nuo­liai tu­rė­tų bū­ti bau­džia­mi už chu­li­ga­niš­ką vai­ra­vi­mą, o vie­nas – už pa­vo­jin­gą. Pir­muo­ju at­ve­ju yra nu­sta­ty­ta bau­da nuo 1 iki 2 tūkst. li­tų bei vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo at­ėmi­mas nuo 1 iki 2 me­tų. Už pa­vo­jin­gą vai­ra­vi­mą gre­sia bau­da nuo 400 iki 800 li­tų bei vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo at­ėmi­mas nuo 3 iki 6 mė­ne­sių.
Ta­čiau pa­vie­ši­nus šį ke­lių chu­li­ga­nų siau­tė­ji­mą su­lauk­ta itin aud­rin­gos vie­šos vai­ruo­to­jų reak­ci­jos. Jie ti­ki­no, esą to­je aikš­te­lė­je bu­vo ne pa­vo­jin­gai kvai­lio­ja­ma, o to­bu­li­na­mi vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džiai. „Rei­kia spręs­ti ši­tą klau­si­mą, nes pats esu au­to­mo­bi­lių mė­gė­jas, ta­čiau pa­gal da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją man, no­rin­čiam žie­mą to­bu­lin­ti vai­ra­vi­mo įgū­džius, vie­nin­te­lis va­rian­tas yra va­žiuo­ti į Kau­ną, Ka­čer­gi­nės tra­są, bet tai ti­krai bran­go­ka. Ma­no ma­ny­mu, bū­tų sma­gu tu­rė­ti to­kią vie­tą Klai­pė­do­je ar­ba ne­to­lie­se, kur bū­tų ga­li­ma to­bu­lin­ti sa­vo vai­ra­vi­mo įgū­džius ar „nu­leis­ti ga­rą“, kam to rei­kia“, – tei­gė vie­nas klai­pė­die­tis.
Kvie­čia vie­šai svarstyti
Rea­guo­da­mas į dau­gy­bę vai­ruo­to­jų ko­men­ta­rų uos­ta­mies­čio me­ras V.Grub­liaus­kas nu­ta­rė vie­šai ini­ci­juo­ti dis­ku­si­ją, ar ga­li­ma bū­tų vai­ruo­to­jams le­ga­liai pri­tai­ky­ti esa­mą aikš­te­lę vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džiams to­bu­lin­ti. „Ga­vau ne vie­ną laiš­ką, ku­ria­me žmo­nės tei­si­no­si no­rin­tys įgy­ti įgū­džių, iš­mok­ti vai­ruo­ti žie­mą esant pa­vo­jin­goms eis­mo są­ly­goms, slys­tant au­to­mo­bi­liui. Esą to­dėl ir pa­si­rin­ko žie­mą tuš­čią ir ne­nau­do­ja­mą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je. Vie­na ver­tus, ten siau­tė­ti ne­ga­li­ma, už tai tu­ri bū­ti bau­džia­ma, to­dėl po­li­ci­ja pri­va­lo draus­min­ti pa­žei­dė­jus. Ki­ta ver­tus, drau­di­mais ir bau­do­mis prob­le­mos ne­išsp­rę­si­me, rei­kia ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vų“, – LŽ ko­men­ta­vo jis.
Vai­ra­vi­mo žie­mą pra­kti­kos po­rei­kį po­li­ti­kas pa­ly­gi­no su rie­du­ti­nin­kų at­ve­ju. „Dėl jų mies­te ir­gi bu­vo prob­le­mų, ta­čiau tik tol, kol įren­gė­me va­di­na­muo­sius skeit­par­kus. Tad gal rei­kė­tų rim­tai svars­ty­ti ga­li­my­bę pri­tai­ky­ti vie­tą ir vai­ruo­to­jų įgū­džiams to­bu­lin­ti sli­džia­me ke­ly­je. Net Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se re­ko­men­duo­ja­ma to­bu­lin­ti įgū­džius žie­mą, ta­čiau kol kas nė­ra kur to da­ry­ti. Juk dau­gu­ma vai­ruo­to­jų, su­si­dū­rę su eks­tre­ma­lia si­tua­ci­ja sli­džia­me ke­ly­je, ne­ži­no­tų, kaip elg­tis“, – svars­tė jis. Me­ras ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na klau­si­mą iš­kel­ti Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jai, tar­tis su po­li­ci­jos par­ei­gū­nais, gal­būt kvies­ti ir vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų at­sto­vų.
„Jei­gu bū­tų nu­spręs­ta leis­ti vai­ruo­to­jams le­ga­liai nau­do­tis žie­mą pra­kti­kai kad ir aikš­te­le An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je, tai ne­ga­lė­tų vyk­ti chao­tiš­kai ir be prie­žiū­ros. Tu­rė­tų bū­ti ir ap­sau­ga, at­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri ja rū­pin­tų­si, apt­ver­ta te­ri­to­ri­ja, in­for­muo­ti apie nau­do­ji­mą­si aikš­te­le gy­ven­to­jai. Gal iš­ties įren­gus ir pri­tai­kius to­kią aikš­te­lę įgū­džiams to­bu­lin­ti su­ma­žė­tų ir ava­ri­jų žie­mą“, – samp­ro­ta­vo me­ras.
Par­ei­gū­nai ver­ti­na santūriai
Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ši­dei­kis idė­ją le­ga­li­zuo­ti ma­ši­nų „drif­tin­go“ žie­mą vie­tą ver­ti­no at­sar­giai. „Ži­no­ma, bū­tų ge­rai su­da­ry­ti są­ly­gas vai­ruo­to­jams to­bu­lin­ti įgū­džius žie­mą. Ta­čiau svar­biau­sia – sau­gu­mas. Kas at­sa­kys, jei­gu to­je aikš­te­lė­je bus su­ža­lo­ti žmo­nės? Kas ją pri­žiū­rės, kas rū­pin­sis vai­ruo­to­jų ir pra­ei­vių sau­gu­mu?“ – LŽ sa­kė jis. Par­ei­gū­nas pri­dū­rė, kad vai­ra­vi­mo cen­trą Klai­pė­dos ra­jo­ne ke­ti­na įsteig­ti VšĮ Klai­pė­dos pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tras. „Jie nu­ma­tė ir ga­li­my­bę to­bu­lin­ti vai­ra­vi­mą žie­mą. O kol kas ten­ka ape­liuo­ti į pa­čių vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų ins­truk­to­rių są­ži­nę. Jei­gu vai­ruo­to­jams žie­mą ky­la di­de­lis po­rei­kis to­bu­lin­ti įgū­džius, gal jiems ne­de­rė­jo iš­duo­ti pa­žy­mė­ji­mų?“ – ste­bė­jo­si po­li­ci­jos par­ei­gū­nas.

Uos­ta­mies­čio me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas siū­lo vie­šai svars­ty­ti ga­li­my­bę mies­te ar­ba ša­lia jo įtei­sin­ti vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džių to­bu­li­ni­mo aikš­te­lę.

To­kia idė­ja po­li­ti­kui ki­lo po in­ci­den­to, kai į po­li­ci­jos aki­ra­tį pa­te­ko ke­tu­ri ke­lių chu­li­ga­nai, ne­leis­ti­nai siau­tė­jan­tys ap­le­dė­ju­sio­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je. „Į ma­ne krei­pė­si ne vie­nas klai­pė­die­tis ir klau­sė, kur bū­tų ga­li­ma le­ga­liai to­bu­lin­ti vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džius. Su­pran­tu, kad ne­leis­ti­no­se vie­to­se to ne­ga­li­ma da­ry­ti. Ta­čiau ig­no­ruo­ti to­kį vai­ruo­to­jų po­rei­kį ne­pro­tin­ga, to­dėl siū­ly­siu aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę gal­būt to­je pa­čio­je An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je le­ga­liai leis­ti žie­mą nau­do­tis di­de­le au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­le“, – LŽ sa­kė jis.

Įaud­ri­no vairuotojus

Šo­nas­ly­dis (va­di­na­ma­sis drif­tin­gas) ant sli­džios dan­gos yra žie­mą vai­ruo­to­jų la­bai pa­mėg­tas ad­re­na­li­no vai­ky­mo­si bū­das. Jau­nuo­liai, ne­re­tai ri­zi­kuo­da­mi sa­vo ir ki­tų gy­vy­bė­mis, ma­ši­no­mis rai­žo le­dą ant van­dens tel­ki­nių ar­ba nau­do­ja­si tuš­čio­mis as­fal­tuo­to­mis aikš­te­lė­mis.

Vie­ni to­kio eks­tre­ma­lu­mo mė­gė­jų bu­vo už­fik­suo­ti prieš ke­le­tą die­nų Klai­pė­do­je, An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je, kur ša­lia ne­įga­lių­jų pa­plū­di­mio yra įreng­ta di­de­lė ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Pro ša­lį va­žiuo­jan­tis uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jas vaiz­do ka­me­ra už­fik­sa­vo, kaip ke­tu­ri jau­nuo­liai dras­kė­si ant ap­le­dė­ju­sios dan­gos, o vė­liau šią me­džia­gą per­da­vė po­li­ci­jos par­ei­gū­nams.

Trys jau­nuo­liai tu­rė­tų bū­ti bau­džia­mi už chu­li­ga­niš­ką vai­ra­vi­mą, o vie­nas – už pa­vo­jin­gą. Pir­muo­ju at­ve­ju yra nu­sta­ty­ta bau­da nuo 1 iki 2 tūkst. li­tų bei vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo at­ėmi­mas nuo 1 iki 2 me­tų. Už pa­vo­jin­gą vai­ra­vi­mą gre­sia bau­da nuo 400 iki 800 li­tų bei vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo at­ėmi­mas nuo 3 iki 6 mė­ne­sių.

Ta­čiau pa­vie­ši­nus šį ke­lių chu­li­ga­nų siau­tė­ji­mą su­lauk­ta itin aud­rin­gos vie­šos vai­ruo­to­jų reak­ci­jos. Jie ti­ki­no, esą to­je aikš­te­lė­je bu­vo ne pa­vo­jin­gai kvai­lio­ja­ma, o to­bu­li­na­mi vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džiai. „Rei­kia spręs­ti ši­tą klau­si­mą, nes pats esu au­to­mo­bi­lių mė­gė­jas, ta­čiau pa­gal da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją man, no­rin­čiam žie­mą to­bu­lin­ti vai­ra­vi­mo įgū­džius, vie­nin­te­lis va­rian­tas yra va­žiuo­ti į Kau­ną, Ka­čer­gi­nės tra­są, bet tai ti­krai bran­go­ka. Ma­no ma­ny­mu, bū­tų sma­gu tu­rė­ti to­kią vie­tą Klai­pė­do­je ar­ba ne­to­lie­se, kur bū­tų ga­li­ma to­bu­lin­ti sa­vo vai­ra­vi­mo įgū­džius ar „nu­leis­ti ga­rą“, kam to rei­kia“, – tei­gė vie­nas klai­pė­die­tis.

Kvie­čia vie­šai svarstyti

Rea­guo­da­mas į dau­gy­bę vai­ruo­to­jų ko­men­ta­rų uos­ta­mies­čio me­ras V.Grub­liaus­kas nu­ta­rė vie­šai ini­ci­juo­ti dis­ku­si­ją, ar ga­li­ma bū­tų vai­ruo­to­jams le­ga­liai pri­tai­ky­ti esa­mą aikš­te­lę vai­ra­vi­mo žie­mą įgū­džiams to­bu­lin­ti. „Ga­vau ne vie­ną laiš­ką, ku­ria­me žmo­nės tei­si­no­si no­rin­tys įgy­ti įgū­džių, iš­mok­ti vai­ruo­ti žie­mą esant pa­vo­jin­goms eis­mo są­ly­goms, slys­tant au­to­mo­bi­liui. Esą to­dėl ir pa­si­rin­ko žie­mą tuš­čią ir ne­nau­do­ja­mą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je. Vie­na ver­tus, ten siau­tė­ti ne­ga­li­ma, už tai tu­ri bū­ti bau­džia­ma, to­dėl po­li­ci­ja pri­va­lo draus­min­ti pa­žei­dė­jus. Ki­ta ver­tus, drau­di­mais ir bau­do­mis prob­le­mos ne­išsp­rę­si­me, rei­kia ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vų“, – LŽ ko­men­ta­vo jis.

Vai­ra­vi­mo žie­mą pra­kti­kos po­rei­kį po­li­ti­kas pa­ly­gi­no su rie­du­ti­nin­kų at­ve­ju. „Dėl jų mies­te ir­gi bu­vo prob­le­mų, ta­čiau tik tol, kol įren­gė­me va­di­na­muo­sius skeit­par­kus. Tad gal rei­kė­tų rim­tai svars­ty­ti ga­li­my­bę pri­tai­ky­ti vie­tą ir vai­ruo­to­jų įgū­džiams to­bu­lin­ti sli­džia­me ke­ly­je. Net Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se re­ko­men­duo­ja­ma to­bu­lin­ti įgū­džius žie­mą, ta­čiau kol kas nė­ra kur to da­ry­ti. Juk dau­gu­ma vai­ruo­to­jų, su­si­dū­rę su eks­tre­ma­lia si­tua­ci­ja sli­džia­me ke­ly­je, ne­ži­no­tų, kaip elg­tis“, – svars­tė jis. Me­ras ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na klau­si­mą iš­kel­ti Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jai, tar­tis su po­li­ci­jos par­ei­gū­nais, gal­būt kvies­ti ir vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų at­sto­vų.

„Jei­gu bū­tų nu­spręs­ta leis­ti vai­ruo­to­jams le­ga­liai nau­do­tis žie­mą pra­kti­kai kad ir aikš­te­le An­tro­jo­je Meln­ra­gė­je, tai ne­ga­lė­tų vyk­ti chao­tiš­kai ir be prie­žiū­ros. Tu­rė­tų bū­ti ir ap­sau­ga, at­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri ja rū­pin­tų­si, apt­ver­ta te­ri­to­ri­ja, in­for­muo­ti apie nau­do­ji­mą­si aikš­te­le gy­ven­to­jai. Gal iš­ties įren­gus ir pri­tai­kius to­kią aikš­te­lę įgū­džiams to­bu­lin­ti su­ma­žė­tų ir ava­ri­jų žie­mą“, – samp­ro­ta­vo me­ras.

Par­ei­gū­nai ver­ti­na santūriai

Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ši­dei­kis idė­ją le­ga­li­zuo­ti ma­ši­nų „drif­tin­go“ žie­mą vie­tą ver­ti­no at­sar­giai. „Ži­no­ma, bū­tų ge­rai su­da­ry­ti są­ly­gas vai­ruo­to­jams to­bu­lin­ti įgū­džius žie­mą. Ta­čiau svar­biau­sia – sau­gu­mas. Kas at­sa­kys, jei­gu to­je aikš­te­lė­je bus su­ža­lo­ti žmo­nės? Kas ją pri­žiū­rės, kas rū­pin­sis vai­ruo­to­jų ir pra­ei­vių sau­gu­mu?“ – LŽ sa­kė jis. Par­ei­gū­nas pri­dū­rė, kad vai­ra­vi­mo cen­trą Klai­pė­dos ra­jo­ne ke­ti­na įsteig­ti VšĮ Klai­pė­dos pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir rea­bi­li­ta­ci­jos cen­tras. „Jie nu­ma­tė ir ga­li­my­bę to­bu­lin­ti vai­ra­vi­mą žie­mą. O kol kas ten­ka ape­liuo­ti į pa­čių vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų ins­truk­to­rių są­ži­nę. Jei­gu vai­ruo­to­jams žie­mą ky­la di­de­lis po­rei­kis to­bu­lin­ti įgū­džius, gal jiems ne­de­rė­jo iš­duo­ti pa­žy­mė­ji­mų?“ – ste­bė­jo­si po­li­ci­jos par­ei­gū­nas.

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/keliu-chuliganai-ikvepe-klaipedos-valdzia/173090

LŽ archyvo nuotrauka