Dramos teatras ruošiasi atidarymui

Jau lapkričio 7-ąją oficialiai bus atidarytas už milijonus eurų restauruotas, išblizgintas Klaipėdos dramos teatras. Į jį sugužės beveik pusė tūkstančio kviestinių svečių, tarp jų – premjeras Algirdas Butkevičius. Tačiau priešais teatrą esanti bronzinė Taravos Anikės skulptūra atrodo apverktinai.

Vie­nu uos­ta­mies­čio sim­bo­lių lai­ko­ma Ta­ra­vos Ani­kės skulp­tū­ra – ap­derg­ta pa­ukš­čių ir ne­va­ly­ta.

„Ši skulp­tū­ra su fon­ta­nu yra aikš­tės, ku­rią vi­si ir va­di­na Ani­kės var­du, do­mi­nan­tė. Da­bar, prieš tea­tro ati­da­ry­mą, ji at­ro­do ti­krai kon­tras­tin­gai. No­rė­tų­si, kad mies­to val­džia at­kreip­tų į tai dė­me­sį“, – LŽ sa­kė Klai­pė­dos dra­mos tea­tro va­do­vas To­mas Juo­čys.

Tik su­lau­kę žur­na­lis­tų skam­bu­čio mies­to tvark­da­riai pa­ža­dė­jo iki tea­tro ati­da­ry­mo iš­kil­mių nu­plau­ti skulp­tū­rą.

Va­lo pa­gal poreikį

Kaip se­niau­sias Lie­tu­vo­je įvar­di­ja­mas Klai­pė­dos dra­mos tea­tras pra­dė­tas res­tau­ruo­ti dar 2010 me­tais. Bend­ra Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Vy­riau­sy­bės fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to są­ma­ta sie­kė per 17 mln. eu­rų. At­nau­jin­tas pa­sta­tas šią sa­vai­tę tu­rė­tų bū­ti pri­pa­žin­tas tin­ka­mu nau­do­ti. Jau iš­mon­tuo­tos vi­sos jį juo­su­sios tvo­ros, to­dėl klai­pė­die­čiai po il­gus me­tus tru­ku­sių sta­ty­bos dar­bų ga­li mė­gau­tis akį trau­kian­čia at­gi­mu­sio tea­tro pa­sta­to iš­vaiz­da.

Vis dėl­to su­sto­jus pa­sig­ro­žė­ti iš­bliz­gin­tu fa­sa­du, akis ba­do prieš­ais jį sto­vin­tis fon­ta­nas su Ta­ra­vos Ani­kės skulp­tū­ra. Ji – ne­va­ly­ta, ap­derg­ta pa­ukš­čių.

Dra­mos tea­tro va­do­vas T. Juo­čys pa­žy­mė­jo, kad skulp­tū­rai ti­krai trūks­ta mies­to val­džios dė­me­sio.

„Ma­tau, kad gre­ta fon­ta­no yra per­da­žy­ti suo­liu­kai, ta­čiau pats fon­ta­nas ir Ani­kė – ne­lies­ti. Pra­šy­si­me bent prieš tea­tro ati­da­ry­mą skulp­tū­rą nu­plau­ti, jog ne­ma­lo­nus vaiz­das ne­ap­kar­tin­tų šven­tės, juo­lab kad pro skulp­tū­rą pra­eis daug gar­bin­gų sve­čių“, – sa­kė jis.

Tea­tro at­sto­vė spau­dai Va­len­ti­na Ži­gie­nė in­for­ma­vo, kad į ati­da­ry­mo ren­gi­nį pa­kvies­ta per 400 žmo­nių – tiek, kiek tel­pa Di­džio­jo­je sa­lė­je. „Jau ga­vo­me pa­tvir­ti­ni­mą, kad at­vyks mi­nis­tras pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius ir kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis. Ati­da­ry­mo pro­ga sve­čiai klau­sy­sis kon­cer­to“, – tei­gė ji.

LŽ kal­bin­tas Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Mies­to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Liud­vi­kas Dū­da pri­pa­ži­no, kad Ta­ra­vos Ani­kės skulp­tū­ra nė­ra va­lo­ma re­gu­lia­riai. „Pa­gal po­rei­kį. Ką tai reiš­kia? Kai žmo­nės pa­ma­to, kad jau rei­kia nu­plau­ti, mes ir nu­plau­na­me. Pa­sta­rą­jį kar­tą tai bu­vo da­ry­ta pa­va­sa­rį. Jei sa­ko­te, kad skulp­tū­ra vėl ne­šva­ri, ap­derg­ta pa­ukš­čių, nu­plau­si­me. Ta­čiau ne­ga­li­me pa­nai­kin­ti pa­sek­mių, ku­rias le­mia at­mos­fe­ros po­vei­kis“, – ti­ki­no jis.

Klai­pė­do­je gi­mu­siam poe­tui Si­mo­nui Da­chui skir­ta Ta­ra­vos Ani­kės skulp­tū­ra tuo­me­tė­je Tea­tro aikš­tė­je bu­vo pa­sta­ty­ta 1912 me­tais, ta­čiau 1939-ai­siais ji din­go. Pa­mink­las to­je pa­čio­je vie­to­je at­kur­tas 1989 me­tais.

Su­pla­nuo­ti spektakliai

Kol gė­lės žie­dą ran­ko­je lai­kan­ti mer­gai­tė Ani­kė lau­kia va­ly­to­jų, Klai­pė­dos dra­mos tea­tras in­ten­sy­viai ren­gia­si nau­ja­jam se­zo­nui. Jau ži­no­ma, kad gruo­džio 4-ąją vyks ne­kan­triai lau­kia­ma re­ži­sie­riaus Gy­čio Pa­de­gi­mo spek­tak­lio „Ka­ra­lie­nė Lui­zė“ prem­je­ra. Pa­grin­di­nis vaid­muo pa­ti­kė­tas po­pu­lia­riai ak­to­rei In­gai Jan­kaus­kai­tei. Spe­katk­lis pa­sta­ty­tas pa­gal Ar­vy­do Juo­zai­čio pje­sę „Lui­zė Pir­mo­ji“. „Gruo­džio mė­ne­sį „Ka­ra­lie­nė Lui­zė“ bus ro­do­ma pen­kis kar­tus“, – in­for­ma­vo V. Ži­gie­nė.

Tuoj po Nau­jų­jų me­tų Ma­žo­jo­je sa­lė­je bus ro­do­mas Po­vi­lo Gai­džio re­ži­suo­tas spek­tak­lis pa­gal Eduar­do de Fi­lip­po pje­sę „Ka­lė­dos Kup­je­lų na­muo­se“. Šia ita­lų ko­me­di­ja maes­tro už­baigs ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą tea­tre.

„Žiū­ro­vai nuo 2016-ųjų pra­džios Di­džio­jo­je sa­lė­je ga­lės iš­vys­ti pa­sta­ty­tą spek­tak­lį pa­gal Kse­ni­jos Dra­guns­ka­jos pje­sę „Mies­to tea­tras“. Re­ži­sie­rius – „A­par­te“ tea­tro me­no va­do­vas And­re­jus Liu­bi­mo­vas. Pje­sės pa­va­di­ni­mas kol kas dar­bi­nis, ji spe­cia­liai par­ašy­ta Klai­pė­dos dra­mos tea­trui“, – sa­kė V. Ži­gie­nė.

Nuo pa­va­sa­rio Di­džio­jo­je sa­lė­je bus ro­do­ma Da­riaus Ra­ba­šaus­ko re­ži­suo­ta Sla­vo­mi­ro Mro­že­ko „Pio­tro Ohė­jaus kan­ki­nys­tė“.

Dar vie­nas pla­nuo­ja­mas spe­katk­lis – Don Nig­ro „Pao­las ir Fran­čes­ka“ (Dan­tės „Pra­ga­ro“ mo­ty­vais“). Šį spek­tak­lį sta­tys Jo­nas Vait­kus.

Nuo ki­tų me­tų ru­dens iki žie­mos pa­bai­gos Dra­mos tea­tre bus ga­li­ma iš­vys­ti Gin­ta­ro Gra­jaus­ko pje­sę „Pa­ša­li­niams drau­džia­ma“. Ją sta­tys Os­ka­ras Kor­šu­no­vas.

 

Daugiau skaitykite: http://www.ve.lt/naujienos/kultura/teatras/dramos-teatras-ruosiasi-atidarymui-1409280/

© Deniso Nikitenkos (LŽ) nuotr.