Diana Stankaitienė apie taiklią ir prieinamą socialinę paramą

Kodėl Jums ir mums svarbios šios viešosios paslaugos?

2008 metų pabaigoje Lietuvoje prasidėjusi ekonominė krizė kirto skaudžiai klaipėdiečiams: visiems dirbantiems privačiame ir valstybiniame sektoriuje buvo sumažintos algos, nemaža dalis neteko darbo: bedarbių skaičius per paskutinius 2 metus išaugo nuo 5 iki 13.4 procentų. Taigi visiems mums teko susitaikyti su faktu, kad skurdas palietė daugelį šeimų.

Valstybė yra įsipareigojusi padėti piliečiams ir tai numatyta Konstitucijos 8 ir 52 straipsniuose. Ji delegavo socialinės paramos skyrimo ir teikimo funkcijas savivaldybėms, įtvirtindama tai Vietos savivaldos įstatyme ir pavesdama savivaldybių taryboms atsakingai spręsti socialinės atskirties ir skurdo mažinimo problemas savo bendruomenėse.

Klaipėdos miesto savivaldybė, įgyvendindama socialinės atskirties mažinimo programą, skiria ir moka socialines išmokas ir kompensacijas, išlaiko 8 biudžetines įstaigas (iki 2010-07-01 – 5 įstaigos), teikiančias socialines paslaugas, perka socialines paslaugas, finansuoja nevyriausybinių organizacijų projektus. 2010 metais šioms reikmėms skirta daugiau nei 83 milijonus litų, iš jų socialinėms paslaugoms – daugiau nei 12 milijonų litų. Atrodytų, kad turint tokias lėšas galima išspręsti daugelį socialinių problemų: užtikrinti socialinės paramos taiklumą, prieinamumą, kokybę ir geras darbo sąlygas socialiniams ir kitiems darbuotojams, tačiau ar visuomet lėšos naudojamos tikslingai, ar klaipėdiečiams teikiama socialinė parama visuomet yra prieinama?

Klaipėdos liberalai siekdami efektyvaus miesto valdymo, turėdami aiškų supratimą, kad sparčiai augant socialinės atskirties asmenų skaičiui ir esant ribotoms finansinėms galimybėms, paremti visus, kuriems ši parama reikalinga, bus sudėtinga, numato taikyti naujojo viešojo administravimo principus:

Piliečių įtraukimas į socialinės paramos valdymą – bendruomenių atstovai dalyvauja socialinės paramos skyrimo komisijose; užtikrinamas socialinės paramos skyrimo skaidrumas ir atskaitingumas bendruomenei;

Bendruomenės dalyvavimo socialinių problemų sprendime aktyvinimas – savanorių įtraukimas į socialinių paslaugų teikimą ir galimybių nevyriausybiniam/privačiam sektoriui teikti socialines paslaugas gyventojams sudarymas;

Socialinės paramos taiklumas – parama teikiama tik tiems, kuriems jos reikia, tačiau nepažeidžiama jų teisė į socialinę paramą; didesnė paramos gavėjų kontrolė;

Prieinamumas – klaipėdiečių aptarnavimas kuo arčiau gyvenamosios vietos 8 pastatuose pritaikytuose neįgaliesiems, nėra asmenų, įrašytų į eilę socialinėms išmokoms ir paslaugoms gauti, socialinės paslaugos teikiamos asmenims, kurių kategorijos apibrėžtos Socialinių paslaugų įstatyme ir lydimuosiuose teisės aktuose;

Pigesnių socialinių paslaugų plėtra (pagalbos į namus, dienos socialinės globos, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas) ir kitų socialinių paslaugų pirkimas rinkoje (ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa);

Savivaldybės administracijos padalinio ir įstaigų veiklos modernizavimas ir profesionalumas – visų lygių vadovų atranka konkurso būdu, profesionalūs vadovai/darbuotojai ir tinkamas, jų orumo nežeminantis atlygis, specialistų rotacija, projektinė veikla ne kaip teisė, bet kaip savivaldybės įstaigų funkcija ir pareiga pritraukti papildomus finansinius išteklius socialinei atskirčiai ir skurdui mažinti.